Менделеев муниципаль районы Советы регламенты

РЕГЛАМЕНТ МЕНДЕЛЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ

Башлыгы 1. Гомуми нигезләмәләр

1 Статья
Әлеге Регламент нигезендә, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм Уставы, Менделеевск муниципаль районы (алга таба – Устав Районы) билгели, эшчәнлек тәртибе муниципаль район Советы (алга таба – Совет Районы).

Статья 2
Совет эшчәнлеге Район нигезендә гамәлгә ашырыла күмәк, ирекле һәм эшлекле тикшерү һәм мәсьәләләрне хәл итү, хәбәрдарлык, законлылык, чикләү компетенцияләр Район Советы һәм Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба – Район Башкарма комитеты), җаваплылык һәм подотчетности халык алдында муниципаль район.

3 Статья
1. Төп эшләү рәвеше-Район Советы тора, аны утырыш.
2. Район Советы утырышы үткәрелә ачыктан-ачык һәм гласно.
3. Район советы карар кабул итәргә мөмкин үткәрү турында ябык утырыш. Кирәклеге турында мондый утырыш ала ачыла прения.

4 Статья
Өчен алдан карау һәм әзерләү мәсьәләләрен карауга утырышларында, Район Советы һәм депутатларның эшен оештыру, сессияләре арасындагы Район Советы комитетлар төзи.

5 Статья
Хокукый, оештыру, документаль, мәгълүмати, матди-техник яктан тәэмин итү эшчәнлеген Район Советы, аның комитетлары һәм комиссияләре, Район Советы депутатлары, Район Советы рәисе - район Башлыгы Менделеевск муниципаль районы (алга таба шулай ук – Район хакимияте Башлыгы һәм Район Советы рәисе урынбасары – район Башлыгы урынбасары, Менделеевск муниципаль районы (алга таба шулай ук – Район Башлыгы урынбасары) Район Советы аппараты гамәлгә ашыра нигезендә аппараты турындагы Нигезләмә, Район Советы.


Башлыгы 2. Район Советы Депутаты

Статья 6
1.Эшчәнлекне оештыру формалары белән Район Советы депутаты булып тора:
1) катнашу утырышларында, Район Советы;
2) эшендә катнашу комитет, комиссия Район Советы;
3) мөрәҗәгать вазыйфаи затларга дәүләт хакимияте федераль органнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, оешма җитәкчеләренә бәйсез рәвештә, аларның оештыру-хокукый формасына, җәмәгать оешмаларына мәсьәләләр буенча отнесенным карамагындагы муниципаль районы;
4) кертү проектын һәм норматив хокукый акт;
5) кертү депутат соратып алу;
6) проектларын эшләүдә катнашу муниципаль хокукый актлар кабул ителә торган Район Советы;
7) эшләүдә катнашу, закон проектларын Татарстан Республикасы кертелә торган Район Советы закон чыгару инициативасы тәртибендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына;
8) белән очрашу да Район халкы белән эш, аларның мөрәҗәгатьләр, белешмәләр бирү, җирлекнең вәкиле, аның үзе турында үз эшчәнлегенең һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге Районы;
9) оештыруда һәм үткәрүдә җирле референдумов, ачык ты " лауларны, җыелышлар, конференцияләр һәм сораштыру гражданнар;
10) оештыруда катнашу территориаль иҗтимагый үзидарә.
2. Район Советы депутаты, бәлки үз эшчәнлеген башкарырга һәм башка формаларда каралган федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм Уставы Районы.

7 Статья
1. Район Советы депутаты файдалана хәлиткеч тавыш бирү хокукына ия барлык мәсьәләләр буенча карала торган Район Советы, аның комитетлары, комиссияләре әгъзасы булган ул булып тора.
2. Депутат бурычлы катнашачак барлык утырышларында, Район Советы, комитет, комиссия Район Советы әгъзасы, алар ул булып тора.
3. Шул утырышларында катнаша алмавы Район Советы йә, комитет, комиссия депутаты аша алдан ук хәбәр итә, бу хакта тәңгәл рәвештә Район Советы Рәисе, комитет рәисе, комиссия яки секретариаты.
4. Депутат түбәндәгеләргә хокуклы:
1) гражданының булырга сайланган комитетлар, комиссияләр һәм тиешле вазыйфасы Район Советында;
2) тәкъдим итү мәсьәләләрен карау өчен Район Советы;
3) высказывать фикерен формалаштыру мәсьәләләре буенча тудырыла торган шартлар Советы һәм Район органнары һәм кандидатуралар вазыйфаи затлар тарафыннан сайланучы (билгеләнеп куелучы, согласуемых) Советы Районы;
4) кертергә проектлар хокукый актлар, Район Советы гамәлгә ашыру тәртибендә правотворческой инициативасы;
5) тәкъдимнәр һәм кисәтүләр буенча көн тәртибе буенча карау һәм существу тикшерелгән мәсьәләләрне, законга төзәтмәләр проект карарларын, Район Советы;
6) турында тәкъдимнәр кертергә, тыңлау утырышында Район Советының чираттан тыш хисап яки мәгълүмат-теләсә кайсы органы яки вазыйфаи зат подотчетного яки подконтрольного Район Советына;
7) катнашырга фикер алышуларда әлеге Регламентта билгеләнгән тәртиптә;
8) белән чыгыш ясый обоснованием үз тәкъдимнәрен һәм мотивлары буенча тавыш бирергә белешмә;
9) оглашать утырышларында, Район Советы мөрәҗәгатьләре булган, аның фикеренчә, иҗтимагый әһәмияткә ия.
10) высказывать фикерен персональ составы буенча тудырыла торган шартлар Советы һәм Район органнары һәм кандидатуралар вазыйфаи затлар тарафыннан сайланучы (билгеләнеп куелучы, согласуемых) Советы Районы;
11) белән танышу протоколами Район Советының утырышлар.
5. Тәкъдимнәр әйтелгән депутаты, Район Советы утырышында карала һәм тикшерелә тиешле муниципаль Район Советы каршында эшләп бетерү проектны Район Советы карарлары.

8 Статья
Район Советы депутаты файдалана башка хокуклары, предоставленными аңа законнары, Устав, муниципаль район һәм әлеге регла-мент белән билгеләнә.

9 Статья
Район Советы депутаты карый кергән нче Район халкы мөрәҗәгатьләре, гаризаларын һәм шикаятьләрен карап, ярдәм итә, үз вәкаләтләре чикләрендә, дөрес туклануга, вакытында хәл итү андагы сораулар буенча гражданнар кабул итүне алып бара, өйрәнә җәмәгатьчелек фикере, тәкъдимнәр кертә, тиешле җирле үзидарә органнары, ә кирәк булганда - дәүләт һәм җәмәгать органнары.

10 Статья
Депутатка, Район Советы гамәлгә ашыру өчен үз вәкаләтләрен Район Башлыгы ярдәм күрсәтелә белән очрашулар оештыру, сайлаучылар.
Депутатка, Район Советының беренче чакырылыш өчен үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру җирлектә, вәкиле, аның булып тора ул, Район Башлыгы һәм авыл җирлеге Башлыгы ярдәм күрсәтелә белән очрашулар оештыру халкы җирлек.

Мәкалә 11
Район Советы депутаты хәбәр итә сайлаучылар (Район Советы депутаты һәм беренче чакырылыш хәбәр итә, җирлекнең вәкиле, аның ул да булып тора) үз эшчәнлеге турында очрашулар вакытында алар белән, шулай ук массакүләм мәгълүмат чаралары аша.


Республика башлыгы 3. Район Башлыгы. Район Башлыгы Урынбасары

Статья 12
Район башлыгы эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре буенча Район Советы:
1) оештыра, Район Советы утырышлар җыя Район Советы һәм председательствует аларда;
2) тәкъдим итә Совет Районы белән мөнәсәбәтләрдә дәүләт хакимиятенең федераль органнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, гражданнар һәм оешмалар;
3) ярдәм күрсәтә Советы депутатларына, Район башкарганда, аларның үз вәкаләтләрен;
4) эшчәнлеген координацияли комитетлары һәм комиссияләре, Район Советы;
5) бирә комитетларына йөкләмәләр һәм комиссиягә Район Советы;
6) хәбәрдарлык тәэмин итә, Район Советы эшендә;
7) раслауга тәкъдим итә, Район Советы аппараты структурасына Район Советы;
8) җитәкчелек итә эше Район Советы аппараты;
9) үткәрә Район Советында гражданнарны кабул итү, карый, аларның мөрәҗәгатьләре, гаризаларын һәм шикаятьләрен карап;
10) исеменнән Район Советы имза сала документларны (шул исәптән исковые гариза, ышаныч кәгазе һәм башка документлар), направляемые судка;
11) каралган башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Устав, Район һәм әлеге регла-мент белән билгеләнә.

13 Статья
1. Район башлыгы сайлана беренче утырышта яңа сайланган Район Советы депутатлары арасыннан Район Советы тавыш бирү юлы белән узган Район Советы вәкаләтләре срогы.
2. Сайлау Район Башлыгы башкарыла арасыннан кандидатлар, выдвигаемых депутатлары Район Советының, шул исәптән тәкъдимнәре нигезендә вәкиллекле органнары составына керүче җирлекләр Район, Район халкы, иҗтимагый берләшмәләр, Татарстан Республикасы Президенты.
3. Депутат, выдвинутый вазыйфасына сайлау өчен Район Башлыгы хокуклы турында белдерә самоотводе.

Мәкалә 14
1. Барлык кандидатуралар буенча выдвинутым вазыйфасына сайлау өчен Район Башлыгы тыш заявивших турында самоотводе үткәрелә буенча фикер алышу. Фикер алышу барышында кандидатлар чыгыш ясый программасы белән киләчәктәге эшчәнлеген һәм депутатлар сорауларына җавап бирәләр. Һәр депутат хокуклы фикереңне турында тәкъдим ителгән, аларга программада арасында агитация үткәрү өчен яки каршы выдвинутой кандидатуралар.
2. Соң, кандидатуралар буенча фикер алышу күрсәткән вазыйфасына сайлау өчен Район Башлыгы барлык кандидатлар, тыш, заявивших турында самоотводе кертелә бюллетень яшерен тавыш бирү өчен. Һәр депутат тавыш бирергә мөмкин гына бер кандидат.
3. Кандидат сайланган дип санала вазыйфасына Район Башлыгы, әгәр тавыш бирү нәтиҗәсендә ул алган күпчелек депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы.
4. Әгәр бер генә кандидат Район Башлыгы вазифасына түгел клубы сайлану өчен таләп ителә торган тавышлар депутатлар үткәрелә кабат күрсәтү кандидатлар. Шул ук вакытта рөхсәт ителми кандидатларны тәкъдим итү, алар выдвигались элек.
5. Әгәр Район Башлыгы вазыйфасына икедән артык кандидат чыгарылган һәм аларның берсе генә дә түгел клубы сайлану өчен таләп ителә торган тавышлар депутатлар карары буенча Район Советы, кабул ителгән саныннан күпчелек тавыш белән катнашучыларны утырышында депутатлар икенче тур тавыш бирү уздырыла ике кандидатуралар получившим иң күп тавышын. Әгәр тавыш бирүнең икенче турында Район Башлыгы да сайланырга булса, процедурасы күрсәтү вазыйфасына кандидатларны Район Башлыгы кабатлана.

15 Статья
1. Район Башлыгы урынбасары депутатлар арасыннан сайлана, Район Советы тәкъдиме буенча Район Башлыгы.
2. Район Советы депутаты вазыйфасына сайланган дип санала Район Башлыгы урынбасары, әгәр аны сайлау проголосовало депутатларның билгеләнгән саныннан күпчелеге Район Советы.
3. Район Башлыгы урынбасары башкара буенча уполномочию муниципаль район Башлыгы аның аерым функцияләрен һәм замещает Район Башлыгын очракта, аның юклыгы яки булмавы гамәлгә ашыру, аларга үз бурычларын.
4. Вәкаләтләрен Район Башлыгы урынбасары вакытыннан алда туктатылырга мөмкин нигезләр буенча һәм Уставы белән каралган тәртиптә муниципаль районы.
5. Район Башлыгы урынбасары теләсә кайсы вакытта булырга мөмкин, шулай ук, отозван вазыйфасыннан карары буенча Район Советы, принимаемому Район Башлыгы инициативасы белән яки таләбе буенча депутатлар төркеме саны кимендә өчтән депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы. Карар алу турында Район Башлыгы урынбасары кабул ителә билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән Район Советы депутатлары.


Башлыгы 4. Комитетлар һәм комиссияләр, Район Советы

Мәкалә 16
1. Район советына депутатлар арасыннан бу үз вәкаләтләре төзи комитетлар өчен алдан карау һәм әзерләү карамагындагы мәсьәләләрне Район Советы.
2. Комитет Район Советының мәсьәләләр буенча отнесенным аның компетенциясе:
1) әзерли бәяләмәсе проекты буенча Район Советы карарлары;
2) эшләүдә катнаша планнар һәм программалар проектларын үстерү, Район бюджеты, Район кертә, алар буенча үз искәрмәләрен һәм тәкъдимнәрен;
3) әзерли йөкләмәсе буенча, Район Советы Район Башлыгы яисә үз инициативасы буенча сораулар караучы эшчәнлеге өлкәсендә комитеты, әзерли, алар буенча проектлар хокукый актлар, Район Советы;
4) контрольдә тота, үз компетенциясе чикләрендә үтәү хокукый актлар, Район Советы, заслушивает әлеге мәсьәләләр буенча докладлар һәм хисаплар тиешле органнар һәм урындагы затларның, җирле үзидарә органнары;
5) проектларын әзерли, документлар карау өчен Район Советы утырышында;
6) мөрәҗәгать итә тәкъдимнәре белән Район Советына яисә Район Башлыгына турында вынесении бу халык турында фикер алышу аеруча мөһим мәсьәләләр буенча җирле әһәмияттәге яки билгеләү турында халык алдында тыңлаулар;
7) тәкъдимнәр кертә чакыру турында чираттан тыш Район Советы утырышы каралган тәртиптә әлеге Регламентта;
8) каралган башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра Уставы, Район һәм әлеге регла-мент белән билгеләнә.

17 Статья
1. Комитетлар Район Советы депутатлары сайлана, Район Советы.
2. Комитетларның санлы составы, Район Советы, ул да ким була алмый 5 һәм аннан 7 Район Советы депутатлары, билгеләнә беренче утырышында яңа төзелгән Район Советы депутатлар тәкъдимнәрен исәпкә алып, Совет Районы.
3. Шул сайлау комитетлары, Район Советы тавыш бирү үткәрелә, гомумән, составы буенча.

18 Статья
1. Комитет рәисе, Район Советы сайлана комитеты утырышында күпчелек тавыш белән комитеты әгъзалары арасыннан.
2. Комитет рәисе, Район Советы:
1) гамәлгә ашыра оештыру комитеты эшчәнлеген;
2) формалаштыра утырышның көн тәртибенә комитеты исемлеге чакырылган затлар;
3) алып бара комитеты утырышы;
4) тәкъдим итә комитеты белән мөнәсәбәтләрдә башка комитетлары, Район Советы, Район Башлыгы, предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар территориясендә урнашкан Район массакүләм мәгълүмат чаралары;
5) имза сала хәл итү комитеты;
6) каралган башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра әлеге Регламентта.

19 Статья
Комитет әгъзалары алмый сайланды Район Башлыгы, Район Башлыгы урынбасары.

20 Статья
1. Комитет утырышы Район Советы правомочно, әгәр анда күзәтә составының кимендә өчтән икесе комитеты.
2. Карар комитеты, Район Советы күпчелек тавыш белән кабул ителә.
3. Үткәргәндә уртак утырышлар берничә комитетлары, Район Советы карар кабул ителә саныннан күпчелек тавыш белән килгән һәр комитет әгъзаларының.

21 Статья
Комитетлар Район Советы, җәлеп итәргә хокуклы үз эшенә вәкилләре, җирле үзидарә органнары, шул исәптән структур бүлекчәләре, Район Башкарма комитеты, дәүләт органнары, иҗтимагый оешмалар, экспертлар, белгечләр.

22 Статья
Комитет утырышында Район Советы катнаша ала киңәш бирү тавышы хокукы белән депутатлар, Район Советы кермәгән, аның составы.

Мәкалә 23
1. Район советы, кирәк булганда, мөмкин образовывать даими һәм вакытлы комиссияләр.
2. Бурычлары, вәкаләтләре һәм эшчәнлек сроклары күрсәтелгән комиссияләр тарафыннан билгеләнә Район Советы каршындагы аларны мәгариф. Даими һәм вакытлы комиссияләр булдырыла, депутатлар арасыннан составында рәисе һәм комиссия әгъзалары.

Статьясы 24
1. Нәтиҗәләре буенча " үз эшенең вакытлы комиссия тәкъдим итә Район Советына доклад мәсьәләнең сәбәпле, алар ул оештырылды. Комиссия әгъзалары булган аерым фикерне игълан итәргә хокуклы Район Советы утырышында. Доклад буенча вакытлы комиссия Район Советы карар кабул итәргә мөмкин.
2. Вакытлы комиссия үз эшчәнлеген туктата соң, үзенә йөкләнгән бурычларны үтәгәннән яки вакытыннан алда карары буенча Район Советы.


Башлыгы 5. Эш тәртибе, Район Советының

Мәкалә 25
1. Район советына яңа чакырылыш җыена беренче утырышы дә соңга калмыйча соң җиде көн сайланганнан соң кимендә өчтән икесе депутатларының билгеләнгән саныннан Район Советы депутатлары. Беренче утырышы яңа төзелгән Район Советы созывает әзерли, Район Башлыгы, ә аның булмаганда Район Башкарма комитеты Җитәкчесе.
2. Ача беренче утырышы яңа төзелгән Район Советы һәм алып бара, аның кадәр сайлану Район Башлыгы иң өлкән яшь буенча Район Советы депутаты.

Мәкалә 26
1. Чираттагы Район Советы утырышы үткәрелә, кирәк булганда, әмма кимендә бер тапкыр өч ай һәм созываются Район Башлыгы. Җәйге вакытта перерывы сессияләре арасындагы мөмкин артык длительными. Чираттан тыш утырышлары созываются Район Башлыгы үз инициативасы буенча яки инициативасы депутатлар төркеме, ким дигәндә өчтән депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы.
2. Район Советы утырышы правомочно (кворум), әгәр анда күзәтә кимендә өчтән икесе депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы. Кворум билгеләнә башында Район Советы утырышы тәмамланганнан соң обеденного тәнәфес.
3. Әгәр Район Советы утырышы арткан өчтән ике депутатлар саныннан сайланган Район Советына, ягъни карары белән Район Башлыгы утырышы системасындагы икенчесенђ вакытта да артык җиде көн.
4. Район Советы депутатлары һәм чакырылган затлар извещаются үткәрү вакыты һәм урыны турында чираттагы утырыш турында каравына кертелә торган мәсьәләләр Район Советының кимендә биш көн эчендә, ә чираттан тыш утырыш дә соңга калмыйча, бер көнгә кадәр, аны уздыру. Хәбәр һәм вакыты турында, утырышны уздыру, Район Советы мөмкин басылып массакүләм мәгълүмат чараларында.

Мәкалә 27
1. Район Советы утырышы үткәрелә җиһазландырылган залларда, анда урнаштырыла флагы һәм гербы муниципаль районы.
2. Район Советының утырышлар залында билгеләнә махсус отведенные урыннар вәкилләре өчен Район Башкарма комитетының массакүләм мәгълүмат чаралары.
3. Район советы тәкъдиме буенча массакүләм мәгълүмат чаралары журналистларны аккредитацияли, рес Район Советында бу массакүләм мәгълүмат чаралары.
4. Район советына тәэмин итә аккредитацияләнгән журналистлар мәгълүмат һәм материаллар эше турында Район Советы.

28 Статья
1. Теркәү депутатлар, килгән утырышка Район Советы, башлана бер сәгате кадәр ачу Район Советы утырышы.
2. Теркәлү депутатлары оештыра аппараты, Район Советы, ә ачылу тантанасыннан соң, утырыш Район Советы – секретариаты.


Мәкалә 29
1. Алып бара Советы утырышын Район Башлыгы, Район очракта, аның юклыгы – Район Башлыгы урынбасары. Әгәр Район Башлыгы яисә аның урынбасары, юк утырышында Район Советы, Район Советы сайлый вакытлыча утырышында рәислек итүче депутат үз составыннан.
2. Рәислек итүче Район Советы утырышында:
1) ача һәм яба, утырыш;
2) хәбәр итә депутатлар составы турында утырышына чакырылган;
3) алып бара, Район Советы утырышы тәэмин итә үтәү әлеге Регламентның һәм расланган тәртип эш утырыш;
4) контрольдә тота булу кворума утырышында;
5) өчен сүз бирә, докладлар һәм чыгышлар;
6) куя тавыш проектлары Район Советы карарлар, тәкъдимнәр буенча депутатлар утырышында каралучы мәсьәләләр игълан итә тәртибен башкарып, аларны кую тавыш бирү һәм нәтиҗәләр голосований;
7) оглашает гариза, белешмә, тәкъдимнәр һәм кисәтүләр депутатлар, килгән аңа бер секретариаты;
8) тәэмин итә тәртибе утырышлар залында;
9) хезмәттәшлегенә, сближению позиция яклары карала торган мәсьәләләр;
10) барышында прений тәэмин итә ачыклау, төрле фикерләр фикер алышына торган мәсьәлә буенча, давая, кирәк булган очракта тиешле аңлатмалар; үткәрүне оештыра, консультация максатларында, каршылыкларны җиңү һәм рөхсәт һәм башка сораулар барлыкка килгән утырыш барышында;
11) кирәк булганда, консультацияләр үткәрә белән депутатлары, комитетлары, оештыра һәм вакытлы комиссияләр максаты белән, җиңү каршылыклар;
12) оештыра секретариаты һәм Район Советы аппараты Район Советы утырышында.
3. Рәислек итүче чыгыш ясарга хокуклы түгел асылда кузгатылган мәсьәләләрне моннан тыш вакытын үткәргән урнаштырылган әлеге Регламентта өчен башка депутатлар, прерывать һәм игелекле чыгышлары белән депутатлар, әгәр дә каршы килми таләпләргә җавап бирүче әлеге Регламентның.

30 Статья
1. Вакытында үткәрү утырыш Район Советы ачык тавыш бирү юлы белән билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән Район Советы депутатлары арасыннан сайлана Район Советы депутатлары:
1) секретариаты Район Советы утырышы;
2) редакция төркеме Район Советы;
2. Персональ составы күрсәтелгән органнар кертелә Район Башлыгы фикерләрен һәм тәкъдимнәрен исәпкә алып комитетлары рәисләре, Район Советы.
3. Секретариаты утырыш Район Советы:
1) оештыра һәм алып бару утырышы беркетмәсе;
2) алып бара язылу чыгыш ясаучыларның күрсәтеп, вакыты керү секретариаты гариза бирә председательствующему утырышында турында мәгълүматлар язылган ясау өчен;
3) регистрирует депутат запрослары, сораулар, белешмәләр, хәбәрләр, гаризаларны, тәкъдимнәрне һәм башка материалларны депутатлар җибәрә, аларны председательствующему утырышында, редакционную комиссиясенә, башка органнар, Район Советы;
4) оештыра тиражирование һәм тарату материаллары, кирәкле депутатларга утырышында;
5) анализлый депутатларны теркәү нәтиҗәләре, килгән утырышында, дип хәбәр итә Совет Районы сәбәпләре турында булмау сәбәпле, депутатлар аның утырышларында;
6) фиксирует нәтиҗәләре голосований;
7) бирә аңлатма-рында депутатларга хәбәр итә мәсьәләләр буенча возникшим утырыш барышында;
8) рәсмиләштерә утырышы беркетмәсе Район Советы һәм тәкъдим итә, аны имза Район Башлыгы.
9) гамәлгә ашыра торган башка функцияләрне тәэмин итү буенча эшчәнлеге депутатларының Район Советы утырышында Район Советы.

Мәкалә 31
1. Көн тәртибе һәм эш тәртибе Советының чираттагы утырышы Район әзерләнелә һәм тапшырыла каравына Район Советы Район Башлыгы исәпкә алып, эш планнарын һәм карарларын, Район Советы, шулай ук, кергән тәкъдимнәр. Хокукы инициативалары кертү буенча мәсьәләләрне көн тәртибенә чираттагы утырышы татарстанныкы Район Башлыгына, депутатларга, Район Советы, аның комитетларына, Район Башкарма комитеты Җитәкчесе, башка субъектларга правотворческой инициативасы.
2. Көн тәртибе внеочередных Район Советының утырышлар тәкъдим ителә инициаторлары, аларны үткәрү. Инициаторлары чираттан тыш утырышын уздыру бурычлы язмача нигезләү тапшырырга кирәклеге срочного карау предлагаемого алар мәсьәләне, шулай ук документлар карау өчен Район Советы утырышында әлеге Регламент нигезендә.
3. Көн тәртибе һәм эш тәртибе утырыш Район Советы тикшерелә һәм раслана Район Советы утырышында рәислек итүче тәкъдиме буенча.
4. Карата тәкъдимнәрен көн тәртибенә һәм эш тәртибенә утырышта Район Советы депутатлары тарафыннан тапшырыла Район Советы секретариатына утырыш язмача йә излагаются алар чыгышларында. Килгән тәкъдимнәрне язмача, оглашаются утырышында рәислек итүче тәртиптә аларны керү.
5. Карау тәртибе мәсьәләләрен көн тәртибенә күчү карау чираттагы сорау яки кире кайтару к берсенә алдагы түгел, хәл ителгән мөрәҗәгатьләрнең мәсьәләләрне гамәлгә ашырыла саныннан күпчелек тавыш белән утырышта катнашучылар депутат, яки булмаса, тавыш бирү рәислек итүче булмаганда каршылыклар депутатлар.
6. Район советы бурычлы карарга Район Советы утырышында барлык сораулар да расланган көн, йә турында карар кабул итәргә күчерү нерассмотренных мәсьәләләрне өчен киләсе утырышы. Перенесенные мәсьәләләре ия өстенлек киләсе утырышының көн үзәгендә вакыт буенча аларны карау булса, башкача карар да кабул ителәчәк Советы һәм Район.

Мәкалә 32
1. Рәисләре, Район Советы рассылаются депутатларына, Район Башкарма комитеты Җитәкчесе, башка субъектларга правотворческой инициативасы дә соңга калмыйча 3 көн утырышы.
2. Материаллар проектлары буенча Район бюджеты, планнарын һәм программаларын үстерү Район, отчетам аларның үтәлеше буенча үзгәрешләргә һәм дополнениям Уставына, муниципаль район рассылаются дә соңга калмыйча 7 көн утырышы.
3. Норматив хокукый актлар проектларын, Район Советы, разосланные депутатларга кимендә 3 көн утырыш карары буенча Район Советы, кабул ителгән саныннан күпчелек тавыш белән катнашучыларны утырышында депутатлар да карала, бу утырышта.

Мәкалә 33
1. Район Советы утырышы үткәрелә, кагыйдә буларак, 10 нан 18 сәгатькә кадәр. Башка вакытта утырышка Район Советы мөмкин урнаштырылган Район Башлыгы карар кабул иткәндә чакыру турында Район Советы утырышы. Озайту вакыт үткәрү утырыш кабул ителә Район Советы тәкъдиме буенча рәислек итүче зат тарафыннан.
2. Көн тәртибен утырыш (вакыты саны перерывов) тарафыннан раслана Район Советы тәкъдиме буенча рәислек итүче утырыш башында.
3. Вакытында докладлар утырышында бирелә, кагыйдә буларак, чикләрендә 15 минут өчен содокладов – 10 минут, чыгышлар буенча фикер алыштылар, һәрберсе докладам һәм проектлар карарлар кадәр 5 минут өчен кабат чыгышлар, фикер алышулардан соң кадәр 3 минут, чыгышлар өчен алып бару тәртибе буенча утырышлар, мотивлары тавыш кертү өчен сораулар, тәкъдимнәр, хәбәр итү һәм белешмә – 1 минут.
4. Соң билгеләнгән вакыт рәислек итүче дип кисәтә бу хакта выступающего, ә аннары аның чыгышын туктатырга да хокуклы.
5. Ризалыгы белән күпчелек катнашучыларны депутат, яки булмаса, тавыш бирү булмаганда, каршылыклар депутат рәислек итүче хокуклы озайту я кыскарту вакыт доклад өчен, содоклада яки чыгышы.
6. Ахырында һәр утырышының көн, заявкалар кергән булса кысаларында мәсьәлә көн тәртибендәге «Төрлесеннән» бирелә 30 минут вакыт белешмәләр өчен, белдерүләр, мөрәҗәгатьләр, белдерүләр. Прения буенча шушы хәбәр генә ачыла.

Мәкалә 34
1. Докладтан соң һәм содоклада көн тәртибендәге мәсьәлә буенча утырыш Район Советы депутатларына мөмкинлеге бирелә докладчыга сораулар бирергә, содокладчику. Сораулар бирелә, язмача яки телдән. Район Советы депутаты, бәлки кабул да артык түгел, өч сорау.
2. Кирәк булганда, Район Советына саныннан күпчелек тавыш белән килгән депутатлар туктату турында карар кабул итә сораулар һәм күчүгә к прениям доклад буенча яки карар проекты Район Советы.
3. Көн тәртибендәге барлык мәсьәләләр буенча (моннан тыш, "Төрлесеннән" мәсьәләсе) прения ачыла, мәҗбүри тәртиптә.
4. Депутат ала чыгыш ясарга, фикер алышулардан соң артык түгел, ике тапкыр. Хокукы өстәмә чыгышы бирелергә мөмкин гына Советы карары белән Район. Тапшыру чыгыш ясау хокукын башка затка рөхсәт ителми.
5. Туктату прений җитештерелә карары буенча Район Советы, принимаемому утырышында ачык тавыш бирү юлы белән саныннан күпчелек тавыш белән катнашучыларны депутат. Шул кую мәсьәләсен туктату турында прений рәислек итүче хәбәр итә депутатлары саны турында язылган ясау өчен һәм выясняет, кайсысы язылган настаивает бүгенге чыгышында. Әгәр депутат белән бәйле прекращением прений түгел алды мөмкинлекләр чыгыш ясау, ул мөмкин тәкъдим итәргә секретариаты текст чыгышы өчен аны кушымтаның протокол Район Советы утырышы.
6. Туктатылганнан соң прений докладчы һәм содокладчик хокуклы йомгаклау чыгышы чикләрендә 5 минут.

35 Статья торак кагылгысыз.
1. Район Советы депутаты, башкача зат присутствующее утырышында чыгыш ясый соң, рәислек итүче аңа сүз биргәннән.
2. Чыгыш ясау өчен сүз бирелә керү тәртибендә гаризалар. Сүз тәртибе буенча утырышны алып бару өчен выражения искәрмәләрне председательствующему, шулай ук ачыклау өчен формулировок, куелган тавыш бирелә чиратсыз. Искәрмә ясалырга мөмкин рәислек итүче шулай ук чыгыш ясау өчен мотивлары буенча тавыш бирү, белешмәләр өчен, аңлатмалар бирү өчен һәм башка процедура мәсьәләләре буенча.
3. Район советы үзгәртергә хокуклы чират чыгышлар буенча фикер алышына торган мәсьәлә.
4. Хокукы чираттан тыш чыгышы булмаса, алдан язылу ия Район Башлыгы, Район Башкарма комитеты Җитәкчесе, рәислек итүче утырышында.

36 Статья
1. Утырышта Район Советы депутаты, Район Советы бурычлы чыгыш мәсьәләнең көн тәртибенә куелган, аның буенча ул алды әйтү. Беркем дә хокуклы түгел әле чыгышлары, Район Советы депутатлары, бәяләмә бирергә чыгыш ясаучыларга.
2. Чыгыш ясаучы Район Советы утырышында юл куярга тиеш түгел китерерлек тупас һәм некорректные выражения һәм гамәлләр, мәсхәрәле законсыз һәм насильственным гамәлләргә. Бозылганда, шушы таләпләрне рәислек итүче ясый рәсми кисәтү ярамавы турында мондый высказываний, призывов һәм гамәлләр.
3. Соң кабат бозган рәислек итүче прерывает чыгышы депутаты. Күрсәтелгән депутат булырга мөмкин, шулай ук алынган сүзенә дәвамында утырыш карары буенча Район Советы тарафыннан кабул ителә саныннан күпчелек тавыш белән катнашучыларны депутат.
4. Әгәр чыгыш ясаучы отклоняется нче фикер алышына торган теманың, рәислек итүче хокуклы китәргә тиешле дустын очрата, аны сакларга темалар мәсьәләнең.

Мәкалә 37
Зат присутствующее утырышында да являющееся депутаты, Район Советы очракта грубого бозу, аларга якынча мөмкин удалено залдан утырышта рәислек итүче зат күрсәтмәсе буенча.

Мәкалә 38
1. Һәр утырышта, Район Советы беркетмәсе алып барыла.
2. Беркетмәдә утырышны указываются:
1) дата, үткәрү урыны утырыш һәм тәртип номерын Район Советы утырышы;
2) билгеле бер саны депутатларының Район Советы депутатлары саны Район Советы, утырышта катнашучылар күрсәтеп, аларның исем-фамилиясе, отчества;
3) фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазыйфасы рәислек итүче;
4) мәсьәләләре көн үзәгенә куелган утырышта, Район Советы, фамилия, инициалы, вазыйфасында чыгыш ясаучылар, содокладчиков һәм барлык выступивших һәр мәсьәлә буенча, выносимому каравына Район Советы;
5) формулировки барлык тәкъдимнәр өчен тавыш бирү һәм нәтиҗәләр барлык голосований күрсәтеп, депутатларның тавыш биргән халыкны бүген «өчен», «каршы» яисә воздержавшихся, ә үткәргәндә, исемле тавыш бирү – шулай ук фамилий һәм инициалов депутатлар.
3. К протокол йомгаклары бирелә карарлар проектларын һәм сопутствующие материаллар, текстлар яки изложения чыгышлар һәм башка материаллар бирелгән утырыш барышында секретариатына депутатлары һәм выступающими, тулы текстлары Советы тарафыннан кабул ителгән Район актларының.
4. Утырышы беркетмәсе Район Советы рәсмиләштерелә биш көн дәвамында утырыш тәмамланганнан соң Район Советы, визируется әгъзалары секретариаты һәм подписывается Район Башлыгы.
5. Беркетмә ике нөсхәдә рәсмиләштерелә. Беренче карале билгеләнгән тәртиптә архивка. Икенче нөсхәсе, беркетмә урнашкан аппараты, Район Советы һәм бирелә танышу өчен депутатларга, Район Советы һәм Район халкына алар соравы буенча.

Башлыгы 6. Тәртибе, тавыш бирү һәм карарлар кабул итү

Мәкалә 39
1. Район Советы карарлары кабул ителә, кагыйдә буларак, ачык тавыш бирү юлы белән.
2. Каралган очракларда законнарында, муниципаль берәмлек Уставында һәм әлеге Регламент, шулай ук карары буенча Район Советы үткәрелә тавыш бирү яшерен рәвештә уза.
3. Карары буенча Район Советы үткәрелергә мөмкин поименное тавыш бирү. Поименное тавыш бирү дә үткәрелергә мөмкин кадрлар белән сораулары.
4. Депутат бурычлы шәхсән үзе гамәлгә ашырырга тавыш бирү хокукын. Депутат, отсутствующий вакытында тавыш бирергә хокуклы түгел, тавыш вакыттан тавыш бирү өчен, шул исәптән язмача да.

Мәкалә 40
1. Үткәргәндә ачык тавыш санау тавыш алып бара секретариаты.
2. Башланыр алдыннан рәислек итүче тавыш бирү дип хәбәр итә саны турында тәкъдимнәр тавышка куела, уточняет аларның формулировки һәм тәртибен башкарып, анда алар тавышка куела, искә төшерә, нинди санда тавыш карар кабул ителергә мөмкин
3. Тавыш бирүдә бер яки ике тәкъдимнәре һәр депутат хокуклы бер тапкыр бирергә, үз тавышы: "тәкъдиме" яисә "каршы" дип, аңа, шулай ук воздержаться от тавыш. Тәкъдимен кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен проголосовало кирәкле буенча чын мәгънәсендә Регламент саны депутатлар.
4. Әгәр тавыш бирү выносится икедән артык тәкъдимнәр берәр мәсьәләсе, һәр депутат гариза бирергә хокуклы тавыш "өчен" яисә "каршы" һәр тәкъдимнәр, шулай ук воздержаться от тавыш бирү буенча теләсә нинди килгән тәкъдимнәр (рейтинглы тавыш бирү). Ике тәкъдимнәр, набравших иң күп тавыш выносятся кабат тавыш бирү каралган тәртиптә өлеше өченче әлеге статьяның. Әгәр бу очракта бер генә тәкъдимнәр дә алды өчен кирәкле карарлар кабул итү буенча чын мәгънәсендә Регламент саны тавыш булса, рәислек итүче тәкъдиме буенча формалаша депутатлар килештерү комиссиясе өчен эшкәртеп чыгару буенча проект, яңа карарлар.
5. Тәмамлаганнан соң, тавыш бирү рәислек итүче тарафыннан игълан итә һәм аның нәтиҗәләре. Тавыш бирү нәтиҗәләре заносятся шул беркетмә Район Советы утырышы.

Мәкалә 41
1. Өчен яшерен тавыш бирүне уздыру һәм аның нәтиҗәләрен билгеләү Район Советы сайлый депутатлар арасыннан счетную комиссиягә. Бу счетную комиссиясенә генә керә ала депутатлары, аларда кандидатурасын выдвинуты составына органнары тарафыннан сайланучы яки үзидарәнең сайланулы вазыйфаларны.
2. Хисап комиссиясе сайлый үз составыннан рәисен һәм секретарен сайлау комиссиясе нәрсә турында беркетмә төзелә.
3. Әлеге комиссиянең карарлары кабул ителә, аның әгъзаларының күпчелек тавышы белән рәсмиләштерелә протоколами торган имза сала рәисе һәм комиссия секретаре.
4. Бюллетеньнәр тавыш бирү өчен әзерләнүе турында хисап комиссиясе контролендә, билгеләнгән аның формасы һәм күпмедер күләмдә. Бюллетеньнәр тиеш карап тотарга кирәкле тавыш бирү өчен мәгълүмат. Бюллетене үз эченә алган түбәндәге юллар:
- бюллетенях тавыш бирү өчен проектлар буенча карар:
- текст проектын хәл итү, йә күрсәтелә, аның атамасы
- «каршы»
- уздырганда тавыш бирү өчен кандидатлар
- «фамилиясе, исеме, атасының исеме кандидатлар» алфавит тәртибе
- каршы «барлык кандидатлар»
Уң ягында күрсәтелгән юллык помещаются буш сүзләр квадраты.
5. Тавыш бирү вакыты һәм урыны, аны уздыру тәртибе хисап комиссиясе тарафыннан билгеләнә әлеге Регламент нигезендә һәм объявляются комиссиясе рәисе.
6. Тавыш бирүне уздыру өчен комиссия кире бирә, һәр депутатка, присутствующему утырышында, бер бюллетень тавыш бирү өчен.
7. Заполнение бюллетень җитештерелә кую юлы белән теләсә нинди билгесе буш квадрате уң ягында позициясен, файдасына, аның ясалган сайлау.
Бюллетене, анда теләсә кайсы билгесе (билгеләре) проставлен (проставлены) артык бер квадрате, йә түгел проставлен да шундыйларның берсе, дип санала недействительным.
8. Бюллетене тавыш бирү кабинасында өчен тавыш бирү һәм опускается бу опечатанную урну өчен тавыш бирү.
9. Хисап комиссиясе тавыш бирү тәмамланганнан соң, вскрывает урну, билгели саны хакыйкый һәм недействительных бюллетеньнәр һәм җитештерә санау тавыш агентлыгына тапшырылган өчен яки каршы тәкъдимнәр. Шул подсчете тавыш ала катнашу Район Советы депутатлары.
10. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәләре турында хисап комиссиясе беркетмә төзи, ул подписывается барлык әгъзалары хисап комиссиясе һәм зачитывается Район Советы утырышында. Доклад буенча хисап комиссиясе Район Советы ачык тавыш бирү юлы белән карар кабул нәтиҗәләрен раслау турында яшерен тавыш бирү.
Мәкалә 42
1. Поименное тавыш бирү үткәрелә таләбе буенча кимендә билгеләнгән саныннан биштән Район Советы депутатлары.
2. Өчен исемле тавыш бирүне уздыру һәм аның нәтиҗәләрен билгеләү Район Советы сайлый депутатлар арасыннан счетную комиссиягә.
3. Бу очракта, кайчан Район Советы утырышында үткәрелә һәм яшерен алым беләләр, һәм поименное тавыш бирү, дәүләт Советы, Район мөмкин поручить аларны оештырган бер хисап комиссиясе составы.
4. Нәтиҗәләр исемле тавыш бирү бирелә секретариатына кертү өчен беркетмә һәм оглашаются Район Советы утырышында, шулай ук басыла массакүләм мәгълүмат чараларында.

Статья 43
Кабат тавыш бирү бер һәм, өстәвенә мәсьәләсе рөхсәт ителә карары буенча Район Советы, кабул ителгән шундый ук күпчелек тавыш белән үткәргән кирәк, карар кабул итү өчен бу мәсьәлә буенча. Основаниями моның өчен, булырга мөмкин хаталар подсчете тавыш, неясность каршындагы кую мәсьәләсен тавыш башкача бозган әлеге Регламентның.

Мәкалә 44
1. Хәл итү буенча процедурным мәсьәләләр күпчелек тавыш белән кабул ителә саныннан катнашучыларны утырышында Район Советы депутатлары, башкача билгеләнмәгәндә) әлеге Регламентта һәм беркетмәдә чагылдырыла утырышы.
2. К процедурным карыйлар сораулар:
1) үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында " көн тәртибе проекты утырыш;
2) раслау турында утырышның көн тәртибенә куелган;
3) турында дополнении утырышның көн тәртибенә куелган яңа мәсьәлә;
4) сайлау турында секретариат җитәкчесе һәм әгъзалары һәм башка органнары, Район Советы утырышы
5) утырышын уздыру турында берничә этаптан;
6) турында тәнәфесе утырышында, күчерү яки ябу утырыш;
7) бирү турында өстәмә вакыт өчен чыгышлар;
8) күчерелүе турында яки туктату прений көн тәртибендәге мәсьәлә буенча утырыш;
9) турында күчүе (кайтару) к утырышының көн тәртибе мәсьәләләре;
10) тапшыру турындагы мәсьәләне тиешле комитет каравына яки комиссиясе Район Советы;
11) турында тавыш бирүдә башка буенча фикер алышу;
12) турында карар кабул итү яки кире кагу һәм төзәтмәләр проектлар хокукый актларының;
13) үткәрү турында ябык утырыш;
14) тапшыру турында функцияләрен рәислек итүче тарафыннан;
15) турында утырышына чакыру затларның утырышы өчен кирәкле белешмәләр һәм бәяләмәләр бирү карала торган эшләр буенча Район Советы карарлар проектлары һәм башка мәсьәләләр;
16) кабул итү турындагы игътибарга мәгълүмат, белешмәләр, даваемых утырышта катнашучыларга;
17) турында тавыш бирүне уздыру ысулын үзгәртү;
18) өстәмә теркәү уздыру турында;
19) турында пересчете тавыш;
20) турында озайту вакыт уздыру, Район Советы утырышы;
21) турында утырышына чакыру утырышка вазыйфаи затлар өчен сорауларга җаваплар, аның составындагы мөрәҗәгате депутат (депутат);
22) тәкъдим итү турында чираттан тыш хисап Район Башкарма Комитетының эшчәнлеге турында;
23) башка мәсьәләләр чишү, алар буенча кабул ителә, әлеге Регламент нигезендә относительным саныннан күпчелек тавыш белән катнашучыларны утырышында Район Советы депутатлары.


Башлыгы 7. Хокукый актлар, Район Советы

Мәкалә 45
1. Район советы үз компетенциясе чикләрендә, билгеләнгән федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм Уставы, Район, тиешле норматив һәм башка хокукый актлары, шулай ук гариза, мөрәҗәгатьләр, декларация.
2. Норматив хокукый актларына, шулай ук ненормативные хокукый актлар, Район Советы карарлар рәвешендә кабул ителә.
3. Хокукый актлар, Район Советы кабул ителә мәсьәләсе кысаларында, включенного көн.
4. Хокукый актлар, Район Советы, шулай ук дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән Район гариза, мөрәҗәгатьләр, декларация тарафыннан имзалана Район Башлыгы бу өч көнлек көннән аларны кабул итү һәм обнародуются аларга Уставында билгеләнгән тәртиптә Районы.

Мәкалә 46
Буенча процедурным мәсьәләләре Советы тарафыннан кабул ителгән Район хәл итү аерым акты түгел рәсмиләштерелә. Күрсәтелгән карарлар чагылыш таба беркетмәдә утырышны Район Советы һәм кирәк булганда рәсмиләштерелә выписками бер беркетмә, подписываемыми Район Башлыгы.

Башлыгы 8. Кабул итү тәртибе Районы Советы
норматив хокукый актлар

Мәкалә 47
1. Норматив хокукый актлар проектларын ала вноситься Район Советына депутатлар Район Советы, Район Башлыгы, Район Башкарма комитеты Җитәкчесе органнары, территориаль җәмәгать үзидарә органнары, инициативными төркемнәре гражданнар, шулай ук башка субъектлары правотворческой инициативасы чыгып китүне Уставы Районы.
2. Керткәндә норматив хокукый акт проектын Район Советына тапшырылырга тиеш:
1) текст норматив хокукый акт проектын;
2) пояснительная хат, содержащая нигезләү максатка кабул итү әлеге норматив хокукый акт;
3) финанс-икътисадый нигезләү (бу очракта кертүнең норматив хокукый акт проектын тормышка ашыру таләп итә, аның матди чыгымнарын җирле бюджеттан);
4) исемлеге хокукый актлар, Район Советы, кире кагу, үзгәрешләр, өстәмәләр кертү яки кабул итү, аларның кабул итү таләп итә әлеге проект.
3. Проектларны Район Советы карарларын күздә тотучы билгеләүне, үзгәртүне һәм гамәлдән чыгуга, җирле салымнар һәм җыемнар, чыгымнарны гамәлгә ашыру берсе-җирле бюджет акчасы, мөмкин каравына кертелде, Район Советы инициативасы буенча гына Район Башкарма комитеты Җитәкчесе яки булганда, аны төзү. Күрсәтелгән бәяләмә тапшырыла Советына Район тридцатидневный көннән проект тәкъдим итү буенча карарлар Район Башкарма комитеты.
4. Проект һәм норматив хокукый акт һәм аңа өстәлеп бирелә торган материаллар җибәрелә Район Башлыгы исеменә язмача.

Мәкалә 48
1. Поступивший проект һәм норматив хокукый акт һәм аңа өстәлеп бирелә торган материаллар теркәлә аппараты, Район Советы көнендә керү проектын Район Советына.
2. Район башлыгы дәвамында 3 тәүлек көннән теркәү буенча норматив хокукый акт проектын җибәрә, аның белән бергә прилагаемыми аңа материаллары белән комитеты, Район Советы карамагына керә, аның тәкъдим ителгән карауга сорау (алга таба – баш комитеты) алдан карау һәм бәяләмә әзерләү проекты буенча аппараты белән берлектә, Совет Районы.
3. Район башлыгы тәкъдимнәрен исәпкә алып, баш комитеты билгели әзерләү срогы проектын карауга Советы һәм Район, ул, кагыйдә буларак, артык була алмый, бер ай.
4. Әгәр тәкъдим ителгән проект һәм норматив хокукый акт таләпләренә туры килми, әлеге Регламентның яки аның буенча да тәкъдим ителгән, кирәкле материаллар күрсәтелгән 47 статьясы, әлеге Регламентның булса, мондый проект булырга мөмкин кире кайтарылды Район Башлыгы инициатору башкару өчен аларга билгеләнгән таләпләрне проекты.
5. Проект буенча норматив хокукый акт кадәр аны карау Район Советы беренче укылышта билгеләнергә мөмкин булган ачык тыңлаулар үткәрелә торган Уставында билгеләнгән тәртиптә Район һәм Торышы турында гавами тыңлауларында, утверждаемым Советы һәм Район.

49 статьясы
1. Тәртип карау головном комитетында норматив хокукый акт проектын әзерләү, төзү проекты буенча комитеты тарафыннан билгеләнә мөстәкыйль нигезендә әлеге Регламентның.
2. Өстендә эшләү өчен проектлар комитеты эшче төркемнәр төзи ала, эшендә, алар кабул итәргә хокуклы катнашты проектның инициаторы яки аның вәкилләре.
3. Альтернатив норматив-хокукый актлары проектлары карала комитеты белән бер үк вакытта төп проект.
4. "Кирәкле очракларда проект һәм норматив хокукый акт җибәрелергә мөмкин комитеты тарафыннан экспертизага, алар буенча ала запрашиваться төзү, Район Башкарма комитеты, фикере дәүләт органнары.
5. Кадәр кабул ителгән норматив хокукый акт проектын субъекты правотворческой инициативасы проектын керткән, хокуклы:
1) тәкъдиме буенча баш комитеты үзгәртергә текст проектын;
2) тәкъдиме буенча баш комитеты буенча яисә үз инициативасы кертелгән чакыртып, аларга проектын язма гариза нигезендә.
6. Фикер алышу норматив хокукый акт проектын комитетында уза, ачыктан-ачык, чакырып вәкиле субъекты правотворческой инициативасы, внесшего проект.
7. Комитеты әгъзасы гына катнашкан аның эшендә хокуклы җибәрергә комитетларына үз искәрмәләрен һәм тәкъдимнәрен булырга тиеш каралды. Карау нәтиҗәләре турында искәрмәләрне һәм тәкъдимнәрне комитетлар хәбәр итәләр телдән тапшыра Район Советы депутатлары, направивших мондый кисәтүләр һәм тәкъдимнәр.
8. Район Советы депутатлары, тиешле комитет әгъзалары булмаган, субъектлары вәкилләре правотворческой инициативалары, шулай ук вәкилләре, Район Башкарма комитеты, дәүләт органнарының, башка оешмаларның, алар проект һәм норматив хокукый акт направлялся бирү өчен бәяләмәләр, бәяләмәләр, тәкъдимнәр һәм искәрмәләр, катнашырга хокуклы киңәш бирү тавышы хокукы белән комитет утырышларында алышканда, бу проектны.
9. Нәтиҗәләре буенча алдан карау норматив хокукый акт проектын баш комитетына тәкъдим итә Район Башлыгы үзенең бәяләмәсен, ул карап торырга тиеш дәлилләнгән тәкъдим комитет проекты буенча норматив хокукый акт кабул итү йә кире кагу әлеге проект Район Советы. Бәяләмәсе белән баш комитетына тәкъдим итә Советы карары проекты, Район буенча бу проект.
10. Әзерләнгән карауга Район Советы проекты норматив хокукый акт кертелә Район Башлыгы утырышы көн тәртибенә Район Советы.

Мәкалә 50
1. Проект һәм норматив хокукый акт кертелгән гамәлгә ашыру тәртибендә правотворческой башлангычын, гражданнар, мәҗбүри каралырга тиеш Советы һәм Район, аның ачык утырышында өч ай тулуга аны кертү.
2. Вәкилләре, инициатив төркем гражданнарның, внесшей проект һәм норматив хокукый акт, әлеге Регламент нигезендә аша алдан ук извещаются вакыты һәм урыны турында карау внесенного алар проектын, алар хокуклы катнашырга комитет утырышларында, Район Советы алышканда, әлеге проект һәм излагать буенча, аңа үз позициясен.
3. Әгәр тикшергәндә норматив хокукый акт проекты, внесенного гамәлгә ашыру тәртибендә правотворческой инициативасы гражданнарның Советы һәм Район юк вәкиле, тиешле инициатив төркем гражданнарның проектын карауны башка утырышына күчерелә Район Советы. Әгәр кабат караганда карау проектын Район Советы утырышында күрсәтелгән вәкилләре, кабат юк, тиешле проект һәм норматив хокукый акт каралырга мөмкин Советы һәм Район катнашыннан башка күрсәтелгән вәкилләре. Фикер алышу өчен проект бу очракта башлана доклад вәкиле баш комитеты.

51 Статья
1. Карау норматив хокукый актларга Район Советында башкарыла, кагыйдә буларак, бер укуда, әгәр Советы һәм Район үкенечкә конкретному проекты да булачак, башка карар кабул.
2. Норматив хокукый актлар, Район Советы кабул ителә, кагыйдә буларак, киләсе процедурасы:
1) проекты буенча фикер алышу;
2) кабул итү проектын нигез итеп;
3) төзәтмәләр кертү;
4) кабул итүгә хокук акты, тулаем алганда.

52 Статья
1. Карау норматив хокукый акт проекты башлана доклад субъекты правотворческой инициативасы яки аның вәкиле һәм содоклада баш комитеты.
2. Тикшергәндә проектын тыңлана тәкъдимнәр һәм кисәтүләр Район Советы депутатлары, Район Башкарма комитеты Җитәкчесе, экспертлар һәм башка затлар катнашу өчен чакырылган тикшерүдә.
3. Соң прений проекты буенча Район Советына кабул берсе нижеследующих карарлар:
- кабул итәргә проекты нигез итеп алынды
- кире кагарга проект.
4. Проект булып санала кабул ителгән, нигез, әгәр аның өчен проголосовало депутатларның билгеләнгән саныннан күпчелеге Район Советы.
5. Керткәндә альтернатив проектлар буенча бер һәм, өстәвенә мәсьәләсе Район Советына карый, аларны бер үк вакытта һәм карар кабул итә, кайсысы алар кабул итәргә нигез итеп алып, алга таба эшләү өчен, дигәнне аңлата, шулай ук, тайпылуның башка проектлар. Отклоненные проектлар да, тулаем да, өлешләп кертелә алмый Район Советына кабат кадәр кабул итү, аларга тулы соңгы формасына хәл итү буенча проект.
6. Район советына турында карар кабул итәргә мөмкин вынесении проектын халык фикер алышу һәм (яки) ачык тыңлаулар. Очракларда уздыру гавами тыңлаулар законнар нигезендә, Уставы, Район, һичшиксез, ә ачык тыңлаулар проекты буенча норматив хокукый акт кадәр аны карау Район Советы беренче укылышта барылмаган, Район Советына яисә Район Башлыгы катнаша итеп билгеләп кую турындагы карар халык алдында тыңлаулар бу проект буенча.
7. Бу очракта юнәлешләре проектын эшләп бетерергә Советы карары белән, Район вакыты билгеләнә бирү доработанного проектын карап тикшерү өчен, Район Советында.

Мәкалә 53
1. Төзәтмәләр проектына кертелә субъектлары правотворческой инициативасы " язма һәм телдән тапшыра рәвешендә үзгәрешләр редакциясендә) аерым нигезләмәләренең проекты дә булса өстәү рәвешендә проектның конкрет сүзләре, пунктлары өлешләренә, статьялары һәм башка нигезләмәләр, йә төшереп калдыру турындагы тәкъдимнәр рәвешендә конкрет нигезләмәләрен проекты.
2. Төзәтмәләр проектына норматив хокукый акт каралырга тиеш Советы утырышында.
3. Фикер алышу нәтиҗәләре буенча дәүләт Советы район мөмкин белән килешергә поправкой һәм тәкъдим кертергә, аны тексты норматив хокукый акт проектын тәкъдим итәргә йә аны кире кагарга.
4. Буенча тавыш бирү тәмамланганнан соң рәислек итүче төзәтмәләр куя тавыш бирү тәкъдимен кабул итү турында норматив хокукый акт проектын тулаем алганда. Норматив-хокукый акт Район Советының кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен проголосовало депутатларның билгеләнгән саныннан күпчелеге Район Советы.
5. Әгәр тавыш бирү йомгаклары турындагы тәкъдимен кабул итү турында, проектның гомумән алганда, җыймаса тавышлар, бу проект кире кайтарыла, эшләп бетерергә бу баш комитеты, йә Район Советы карар кабул итәргә мөмкин кире кагу турында проект. Шул кайтару проектын эшләп бетерергә Район Советына билгеләргә мөмкин төзәтмәләрне кабат кертү өчен срок к бу проект.
6. Аерым очракларда тавыш бирү турында карар кабул итү норматив хокукый акт проектын тулаем хәл итү буенча Район Советы, кабул ителгән саныннан күпчелек тавыш белән катнашучыларны утырышында депутатлар, мөмкин кадәр кичектерелгән, ә проект җибәрелде баш комитеты бетерү өчен бу устанавливаемый Советы һәм Район вакыты ихтимал эчке юридик каршылыкларны билгеләү дөрес взаимосвязей проекты нигезләмәләрен, килү-килмәү мәсьәләсенә карата законнар һәм лингвистическим таләпләренә туры килми.
7. Кабул ителгәннән соң, Район Советы норматив хокукый акт гомумән рөхсәт ителми кертү аның текстына нинди дә булса үзгәрешләр, шул исәптән редакционных, изменяющих мәгънәсе һәм эчтәлеге чишү.

54 Статья
Карау тәртибе һәм раслау, Район Советы проектларын һәм Район бюджеты үтәлеше буенча отчет бирү белән билгеләнә норматив хокукый акты Район Советы.


Республика башлыгы 9. Үзенчәлекләре проектларын карау Уставын, муниципаль район һәм Район Советы карарлары үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына муниципаль районы

55 Статья
1. Проект Район Уставын, проектын Район Советы карарлары үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына, Район мөмкин вноситься Район Советына Район Башлыгы, депутатлар, Район Советы, Район Башкарма комитеты Җитәкчесе органнары, территориаль җәмәгать үзидарә органнары, инициативными төркемнәре гражданнар.
2. Проектларын карау Район Уставын яки хәл турында үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү Уставына, Район башкарыла Район Советы утырышларында кимендә ике укылышта каралган тәртиптә әлеге Регламентта.
3. Проектын әзерләү өчен Район Уставын, проектын хәл итү үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына карары белән Район Советы, кабул ителгән күпчелек тавыш белән нчы билгеләнгән саныннан Район Советы депутатлары, бәлки, махсус комиссия оеша. Эшендә катнашу өчен күрсәтелгән комиссия мөмкин белгечләре чакырылган Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, экспертлар катнашты.
4. Уставына, Район карар үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына, Район күпчелек тавышы белән кабул ителә " љчтђн икесе тавыш нче билгеләнгән саныннан Район Советы депутатлары.

Мәкалә 56
Проект Район Уставын, проектын хәл итү үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына муниципаль районы, кабул ителгән беренче укылышта дә соңга калмыйча 30 көн карау мәсьәләсен кабул итү турында Район Уставын, үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү Уставына Районы рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш (обнародованию) белән одновременным бастырып чыгару (обнародованием) билгеләнгән Советы һәм Район исәпкә алу тәртибен тәкъдимнәр проекты буенча күрсәтелгән Устав проекты Район Советы карарлары, шулай ук, катнашу тәртибен, гражданнарның аның буенча фикер алышуда.

Мәкалә 57
Проект буенча Район Уставын, Район Советы карарлары үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына карау алдыннан аларны Район Советы утырышында ачык тыңлаулар үткәрелә.

Мәкалә 58
1. Төзәтмәләр проектлар Устав һәм карарлар үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына, Район тикшерелә һәм голосуются һәр аерым. Төзәтмә күпчелек тавышы белән кабул ителә кимендә өчтән икесенең депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы.
2. Соң проекты текстын тикшергәннән Район Уставын йә проектын хәл итү үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына, Район һәм булган юридик каршылыкларны бетергәннән кабул итү турындагы карар проекты Район Уставын йә Район Советы карарлары үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында Уставына Районы икенче укылышта күпчелек тавышы белән кабул ителә кимендә өчтән икесенең депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы.


Башлыгы 10. Кабул итү тәртибе Советы һәм Районның башка карарлар

59 Статья
1. Район советына кабул актларына норматив характерда булган рәсмиләштерелә формасында карарларын, Район Советы түбәндәге мәсьәләләр буенча:
1) сайлау турында Район Башлыгы сайлау турында һәм вазыйфадан азат итү, Район Башлыгы урынбасары, формалаштыру турында комитетлар, даими һәм вакытлы комиссияләр, Район Советы, сайлау, аларның рәисләре һәм вазыйфасыннан азат итү, аларны вазыйфасыннан;
2) билгеләп кую турында Район Башкарма комитеты Җитәкчесе;
3) тәкъдим итү турындагы инициативасы турында чикләрен үзгәртү, үзгәртеп кору, Район үткәрү турында җирле референдум;
4) билгеләп кую турында тавыш бирү мәсьәләләре буенча чикләрен үзгәртү, үзгәртеп кору, Район, җирле референдум билгеләү;
5) билгеләү турында конкурс Җитәкчеләре, Район Башкарма комитеты;
6) турында конкурс комиссиясе әгъзаларын билгеләп кую өчен вазыйфасын биләүгә кандидатураларны карау Җитәкчеләре, Район Башкарма комитеты (алга таба – конкурс комиссиясе);
7) әгъзаларын билгеләп кую турында сайлау комиссиясе Район турында билгеләп кую (сайлау, килештерү) башка вазыйфаи затлар һәм җирле үзидарә органнары;
8) билгеләп кую турында гавами тыңлаулар;
9) билгеләп кую турында сораштыру гражданнар;
10) турында вынесении проектларын, муниципаль хокукый актлар һәм башка аеруча мөһим мәсьәләләрен җирле әһәмияттәге халык турында фикер алышу;
11) турында самороспуске Район Советы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында Район Советы депутатлары;
12) закон чыгару инициативасы турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советында;
13) мөрәҗәгате турында Татарстан Республикасы Конституция судына;
14) карау турында протест (тапшыру) прокурорының;
15) бүтән мәсьәләләре буенча, отнесенным карамагына Район Советы, гайре процедурных.
2. Карар буенча күрсәтелгән мәсьәләләр санала кабул ителгән булса, аның өчен проголосовало депутатларның билгеләнгән саныннан күпчелеге Район Советы билгеләнмәгән булса законнар, әлеге Устав Районы.


60 Статья
1. Инициатива аерып күрсәтелгән маддәсе 59 әлеге Регламентның мәсьәләләрне Совет утырышына Район татарстанныкы субъектларына правотворческой инициативасы, башка затларга органнарына, оешмаларга билгеләнгән законнар, әлеге Устав Район, әлеге Регламентта.
2. Инициаторы аерып күрсәтелгән мәсьәләне карау өчен Совет Районы тәкъдим итә проекты Район Советы карарлары, шулай ук башка документлар һәм материаллар, тиешле карау өчен, мәсьәләне һәм законнарда каралган, Уставы, Район, әлеге Регламент, башка муниципаль хокукый актларда Район.
3. Хәл иткәндә, Район Советы, кадрлар мәсьәләләрен булырга тиеш, шулай ук тәкъдим ителгән белешмә-объективка һәр кандидат, документлар яки аларның күчермәләре раслаучы туры кандидат билгеләнгән таләпләргә туры вазыйфасын биләү өчен татарстан республикасының тиешле дәүләт вазыйфасы һәм чикләүләр булмау комачаулаучы вазыйфаларны биләү бу вазифада.

61 Статья
1. Хәл итү мәсьәләләре буенча күрсәтелгән маддәсе 59 әлеге Регламентның Советы тарафыннан кабул ителә Районы, кагыйдә буларак, көннән алып бер ай эчендә аларны кертү, Район Советына, әгәр бу вакытка карар кабул итү әлеге мәсьәләләр буенча да билгеләнгән законнар, әлеге Устав Район яки әлеге Регламентта.
2. Күрсәтелгән мәсьәләләре карала, Район Советы, кагыйдә буларак, соң, аларны алдан карау комитетлары, Район Советы карамагына алар карый, тәкъдим ителгән карауга сорау.
3. Теркәү кергән материаллар буенча күрсәтелгән мәсьәләләр, аларны алдан карау гамәлгә ашырыла кагыйдәләр буенча билгеләнгән әлеге Регламент, дәүләт теркәвенә алу һәм алдан карау норматив хокукый актлар проектларын, Район Советы.

62 Статья
Карарлар проектларын, Район Советы норматив характерда кала, карарлар кадрлар мәсьәләләре буенча, билгеләп кую, җирле референдумда тавыш бирү мәсьәләләре буенча үзгәрешләр чикләрен билгеләү, үзгәртү Районы, кадәр, аларны карау Советы һәм Район мөмкин чыгарылган бу ачык тыңлаулар яисә халык турында фикер алышу. Турындагы карар проектын тәкъдим итү инициативасы үзгәртеп кору турында Район выносится бу ачык тыңлаулар мәҗбүри тәртиптә.

63 Статья
Проектларны аерым ненормативных хокукый актлар, Район Советы аның карары, кабул ителгән саныннан күпчелек тавыш белән катнашучыларны утырышында депутатлар карала ике укылышта кагыйдәләр нигезендә карата әлеге Регламентта билгеләнгән карау норматив хокукый актлар проектларын, Район Советы.


Башлыгы 11. Арча Район Башкарма комитеты Җитәкчесе

64 Статья
Район Башкарма комитеты җитәкчесе итеп билгеләнә һәм Район Советы арасыннан кандидатлар тәкъдим ителгән конкурс комиссиясе нәтиҗәләре буенча, конкурс әлеге вазыйфалары.

65 Статья
1. Көрәшнең нәтиҗәләре турында конкурс Район Башкарма комитеты Җитәкчесе чыгыш ясый конкурс комиссиясе рәисе.
2. Һәр вазыйфасына кандидат Район Башкарма комитеты Җитәкчесе чыгыш ясый Советы утырышында Район белән кыскача чорына булачак эшчәнлегенең программасы үз вәкаләтләре.
3. Район Советы депутатлары сораулар бирергә хокуклы рәисе конкурс комиссиясе кандидатлар арасында агитация үткәрү өчен яки каршы тәкъдим ителгән кандидатлар.

66 Статья
1. Мәсьәлә итеп билгеләп кую турында Район Башкарма комитеты Җитәкчесенең хәл ителә Район Советы яшерен тавыш бирү юлы белән.
2. Карар итеп билгеләп кую турында Район Башкарма комитеты Җитәкчесенең кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен проголосовало депутатларның билгеләнгән саныннан күпчелеге Район Советы.

67 Статья
1. Әгәр бер генә тәкъдим ителгән конкурс комиссиясе кандидатларны түгел клубы өчен кирәкле вазыйфага Район Башкарма комитеты Җитәкчесе санын тавыш депутатлар Район Советына карар кабул итә үткәрү турында кабат конкурс Район Башкарма комитеты Җитәкчесе.
2. Бер үк вакытта кабул ителү белән бу карар Район Советына карар кабул итә конкурс үткәрү турында Район Башкарма комитеты Җитәкчесе вазифасына конкурс комиссиясенең элеккеге составы, йә яңа составын оештыру турында конкурс комиссиясе. Район советы мөмкин, шулай ук, карар кабул итәргә үзгәртү турында численного составын конкурс комиссиясе.


Башлыгы 12. Сайлау һәм азат итү рәисе һәм аудитор Районның Контроль-хисап палатасы. Вазыйфасына билгеләп кую рәисе Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы, Район

68 Статья
Рәисе һәм аудиторлары Районның Контроль-хисап палатасы вазыйфасына сайлана һәм азат ителә вазыйфасын Район Советы тәкъдиме буенча Район Башлыгы.

69 Статья
Сайлау турындагы карар Рәисе вазыйфасына һәм аудитор Районның Контроль-хисап палатасы турында яки аларны биләгән вазыйфаларыннан азат итү кабул ителә билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән Район Советы депутатлары.

70 Статья
1. Финанс-бюджет палатасы рәисе, Район һәм рәисе мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы, Район куелалар Район Советы тәкъдиме буенча Район Башлыгы.
2. Хәл итеп билгеләп кую турында Рәисе вазыйфасына Районның Финанс-бюджет палатасы рәисе һәм мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы Районы кабул ителә билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән Район Советы депутатлары.


Республика башлыгы 13. Билгеләү һәм вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату әгъзалары 
сайлау комиссиясе Район

71 статьясы
1. Формалаштыру сайлау комиссиясе Район Советы тарафыннан гамәлгә ашырыла Район тәртиптә һәм билгеләнгән срокларда законнар.
2. Буенча тәкъдимнәр составына кандидатуралар сайлау комиссиясе Район кергән таләпләрен исәпкә алып, закон проекты профильле комитетына җибәрелә, Район Советы өчен алдан карау һәм бәяләмә әзерләү һәр кандидатура буенча проектын Район Советы карарлары. Комитет утырышында катнашырга хокуклы кандидатлар һәм башка вазыйфаи затлар һәм гражданнар чакырылган комитеты рәисе.
3. Башта карар кабул ителә әгъзаларын билгеләп кую турында сайлау комиссиясе Район, билгеләү, шулар нигезендә, законнар мәҗбүри булып тора.
4. Карар вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында әгъзаларын сайлау комиссиясе Районы кабул ителә очракта, билгеләнгән законнарда.
5. Хәл әгъзаларын билгеләп кую турында сайлау комиссиясе муниципаль районы, вакытыннан алда туктату турындагы, аларның вәкаләтләрен кабул ителә билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән депутатлар Район Советының индивидуаль тәртиптә һәм рәсмиләштерелә берсе карары нигезендә, өстәмә тавыш бирмичә. 


Башлыгы 14. Тәртибен билгеләү, конкурс комиссиясе әгъзалары өчен вазыйфасын биләүгә кандидатураларны карау өчен Район Башкарма комитеты Җитәкчесенең

72 Статья,
Конкурс комиссиясе әгъзалары биләүгә кандидатураларны карау өчен Район Башкарма комитеты Җитәкчесе вазифасына билгеләнә статьясы нигезендә Федераль законның 37 нче 6 октябрь 2003 елның № 131-ФЗ номерлы федераль закон оештыруның гомуми принциплары Турында «Россия Федерациясендә җирле үзидарә» статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Законының 26 ел, 28 июль 2004 елгы № 45-ТРЗ «Татарстан Республикасында җирле үзидарә».

73 Статья
1. Карар Район Советы билгеләү турында гомуми саны конкурс комиссиясе әгъзаларының күпчелек тавыш белән кабул ителә депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы.
2. Кандидатлар конкурс комиссиясе составы, назначаемые Советы һәм Район тапшырыла Район Башлыгы.
3. Карар Район Советы әгъзаларын билгеләп кую турында яртысыннан составы конкурс комиссиясе кабул ителә билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән Район Советы депутатлары. Билгеләп кую турында тавыш бирү, конкурс комиссиясе әгъзалары һәр кандидатура буенча аерым башкарыла.
4. Билгеләү конкурс комиссиясе әгъзаларының рәсмиләштерелә берсе карары белән Район Советы, өстәмә тавыш бирмичә.
5. Кире кагылган очракта, тәкъдим ителгән кандидатураны Район Башлыгы тәкъдим итә өчен яңа карау ту ук яки яңа кандидатурасын конкурс комиссиясе составына. 


Башлыгы 15. Тормышка ашыру Советы һәм Район хокук закон чыгару 
инициатива Татарстан Республикасы Дәүләт Советында

74 Статья
Район советы статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Конституциясенең 76 закон чыгару инициативасы хокукына ия Татарстан Республикасы Дәүләт Советында.

75 Статья
Закон чыгару инициативасы, Район Советы рәсмиләштерелә билгеләнгән таләпләр нигезендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламенты.

76 Статья,
1. Карар кертү хакында закон проектын Татарстан Республикасы Дәүләт Советына хокукын гамәлгә ашыру тәртибендә закон чыгару инициативасы күпчелек тавыш белән кабул ителә депутатларның билгеләнгән саныннан Район Советы һәм рәсмиләштерелә тиешле карары белән, өстәмә тавыш бирмичә.
2. Хәл итүдә Район Советы күрсәтелә зат, аның нигезендә Район Советына поручикак данын закон проектын караганда аның комитетлары һәм Дәүләт Советы утырышында Татарстан Республикасы.
3. Әзерләнгән закон проекты белән, кирәкле материаллар һәм Советы карары белән, Район кертелә, Татарстан Республикасы Дәүләт Советына.


Башлыгы 16. Аңлатмалар бирү Уставын һәм Район карарларын, Район Советы

77 Статья
Район советына бирә рәсми аңлатмалар бирү Район Уставын яки карарларын, Район Советы ачыкланган очракта, неясностей Уставына, Район Советы карарлары, Район һәм төрле бәяннар, аларның нормаларын, противоречивой практика аларны куллану.

78 Статья
Өчен нигез булган рәсми бәяннар Район Уставын яки Район Советы карарларын булып тора субъектның тиешле мөрәҗәгате правотворческой инициативасы.

79 Статья
1. Буенча мөрәҗәгатьне карау нәтиҗәләре турында толковании Район Уставын яки Район Советы карарлары баш комитеты әзерли, карарлар проекты, Район Советының турында толковании Район Уставын яки Район Советы карарлары һәм кертә, аларны карау өчен Совет Районы.
2. Район Советы карарлары турында толковании Район Уставын яки Район Советы карарлары кабул ителә, димәк, күпчелек бу љчтђн икесе тавыш нче билгеләнгән саныннан Советы депутатлары, Район һәм билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән Район Советы депутатлары.

Башлык 17. Карау протестлар (тамаша) прокуроры

80 Статья
1. Прокуроры протесты бу хокукый акт Район Советы, шулай ук тамаша бетерү турында Район Советы закон бозу тиеш, обязательному карау Район Советы якындагы утырышында.
2. Көне турында утырыш прокурорына хәбәр ителә, принесшему протесты (тамаша).
3. Протест буенча фикер алышу башлана доклад прокуроры, принесшего протесты, яки аның вәкиле һәм содоклада баш комитеты.
4. Нәтиҗәләре буенча фикер алышу прокуроры протесты дәүләт Советы Район мөмкин протест белән килешергә, кире кагарга протесты кабул итәргә протесты, игътибарга һәм аны карауны дәвам итәргә алга таба исәпкә алып, тәкъдимнәр һәм кисәтүләрне.
5. Карар Район Советы протесты буенча прокурорына җибәрелә, принесшему протесты.
6. Тамаша прокуроры карала, шундый ук тәртиптә.
7. Бу очракта ризалыгы белән протест прокуроры Район Советына поручикак комитетына яки башкарма комитетына, Район проектын әзерләргә тиешле хокукый акт Район Советы, устраняющих күрсәтелгән протесты кисәтүләр.


Башлыгы 18. Тормышка ашыру Советы, Район контроль функцияләрен

81 Статья
1. Район советы үтәлешен Район территориясендә нигезләмәләрен Район Уставын кабул ителүче Район Советы норматив хокукый актларының үтәлешен, Район бюджеты, акчаларын куллануны бюджеттан тыш фондлары, үсеш программасын һәм планын Районы, өстендә эшчәнлеге белән Район Башкарма комитеты һәм аның Җитәкчесе.
2. Ачыкланган очракта, бозу очрагы җирле үзидарә органнары, Район һәм аларның урындагы затлары тарафыннан законнарны, Район Уставын һәм бүтән муниципаль хокукый актлар Советы карары белән Районның күпчелек тавыш белән кабул ителгән, депутатларның билгеләнгән саныннан, Район Башлыгы депутатлар арасыннан ала образовываться вакытлы контроль комиссиясе тикшерү өчен күрсәтелгән очрагы.

82 Статья
1. Һәр хәл итү өчен Район Советы, кагыйдә буларак күрсәтелә комитеты яки Район Советы депутаты, алар поручен контрольдә тоту һәм аны башкару.
2. Тикшерү максаты булып тора билгеләү дәрәҗә нәтиҗәлелеген хокукый акт, сәбәпләрен, затрудняющих, аның үтәлешен, затлар, комачаулаучы үтәүгә җәлеп итү, аларны җаваплылыкка тарту, шулай ук, кирәк булганда, яклау, аны судта.
3. Бу порученческом пунктында хокукый акт указываются башкаручы һәм, кагыйдә буларак, үтәү вакыты. Комитет яки депутаты, аларда возложен контроль бурычлы вакытында әзерләргә хәбәр үтәүнең барышы турында хокукый акт.
4. Тыңлаганнан соң мондый хәбәрләр Район Советы хокуклы:
1) төшерергә хокукый акт белән контроль, ничек выполненный;
2) вәкаләтләрен озайтырга;
3) возложить контроль вәкаләтләрен башка комитеты яки депутаты;
4) чыгарырга хокукый акт;
5) үзгәртергә хокукый акт яки түбәндәге эчтәлекле аның.
5. Вакыты, хисап тоту буенча билгеләнә иң хокукый актта яисә протокольном хәл.

83 Статья
1. Район Башкарма комитеты җитәкчесе кимендә елына бер тапкыр яки таләбе буенча Район Башлыгы, Район Советы, кабул ителгән билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән депутатлар тәкъдим итә Район Советына турында хисаплар үз эшчәнлеген Район Башкарма комитеты.
2. Хисап белән Район Советы утырышында чыгыш ясый, Район Башкарма комитеты Җитәкчесе яки аның урынбасары.
3. Фикер алышу нәтиҗәләре буенча Район Советы карар кабул итә.

84 Статья
Район башкарма комитеты, аның Җитәкчесе, предприятие, учреждение, оешмалар, вазифаи затлар билгеләнмәгән булса закон нигезендә, бурычлы мөрәҗәгате буенча Район Советы, аның контроль комиссиясе, Район Советы депутаты күрсәтергә запрашиваемую мәгълүмат буенча, относящимся карамагына Район Советы, шулай очракта күрсәтмәләр бозылуына законнарын, муниципаль хокукый актларын кичекмәстән чаралар күрергә тәртип урнаштыру өчен җәлеп итү һәм гаепле затларны җаваплылыкка тарту.

85 Статья
1. Комитетлар Район Советы хокуклы заслушать вазыйфаи затларын, җирле үзидарә органнарының, истребовать кирәкле документларны һәм материалларны мәсьәләләр буенча относящимся карамагына Район Советы.
2. Нәтиҗәләре буенча тыңлау вазыйфаи затлар һәм җирле үзидарә комитеты карар кабул итә. 


Башлыгы 19. Йомгаклау нигезләмәләре

86 Статья
1. Үзгәрешләр һәм өстәмәләр әлеге Регламент кабул ителә Советы һәм Район билгеләнгән саныннан күпчелек тавыш белән депутатлар Район Советы
2. Карау һәм кабул итү үзгәрешләр һәм өстәмәләр әлеге Регламент билгеләнгән тәртиптә башкарыла башлыгы 8, әлеге Регламентның.

Соңгы яңарту: 17 май 2018, 13:06

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования